Кіровоградська область. Професійно-технічне училище №38 Голованівськ

 


Педпрацівникам

1.Порядок ведення журналів обліку теоретичного і виробничого навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів
(Розроблено відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008р. №496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»)
Вимоги до ведення записів
1.Записи в журналі ведуться державною мовою ( з іноземних мов – частково зміст уроку та домашнє завдання – мовою вивчення предмета).
2. Записи в журналі ведуться чорнилами одного кольору (чорного або синього).
3. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.
4. Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.
У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо.
5. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.
6. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12.
7. Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою н.
8. У разі неатестації учня робиться відповідний запис: н/а (неатестований(а)).
9. Учням, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис : зар. (зараховано).
10. У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, навчального предмету «Захист Вітчизни», при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а)).
11. Учням, які прибули з інших країн та у поточному навчальному році вивчали українську мову, але їх навчальні досягнення не оцінювалися, при виставленні семестрових та річного балів робиться відповідний запис: вивч. (вивчав (ла)).
12. При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності (українська мова, іноземні мови, мови національних меншин) оцінки виставляються та враховуються як поточні.
13. У графі «Зміст уроку» відповідно до поурочно-тематичного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.
14. У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.
Оцінювання навчальних досягнень учнів
1. Основними видами оцінювання є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.
2. Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з усіх предметів робочого навчального плану закладу.
3..Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з групових консультацій, індивідуальних занять, які фіксуються на окремих сторінках журналу.
Вимоги до виставлення оцінок до журналу
1. Поточна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

 

ПІБ учня 04/09
Іванов О.М. 8

 

2. Тематична оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Тематична без дати. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)).

 

ПІБ учня 04/09 07/09 Тематична
Іванов О.М. 8 8 8
Петров А.К.     н/а


Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
При проведенні уроків виробничого навчання може бути запланований додатковий вид контролю у формі тематично-перевірочної роботи. В залежності від важливості теми програми та навчального часу, відведеного на її вивчення, тематично-перевірочна робота може бути проведена в кінці останнього уроку вивчення теми (варіант І) або на її проведення відводиться цілий урок (варіант ІІ).
При цьому запис на правій сторінці журналу виробничого навчання (форма №2 «Облік виробничого навчання») ведеться таким чином:

 

 

Варіант 1
Дата занять Кількість годин Номер, назва теми (підтеми, уроку), короткий зміст навчально-виробничих робіт, які по них виконуються Підпис майстра

04.03.09

4 Обробка низу спідниці. Остаточна обробка виробу  
  2 Тематично-перевірочна робота  
 
Варіант 2
Дата занять Кількість годин Номер, назва теми (підтеми, уроку), короткий зміст навчально-виробничих робіт, які по них виконуються Підпис майстра
04.03.09 6 Тематично-перевірочна робота  


3. Семестрова оцінка виставляється без дати до журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

 

ПІБ учня 04/09 07/09 Тематична І семестр Скоригована
Іванов О.М. 8 8 8 8  
Петров А.К.     н/а н/а 5
Сидоров М.М.   6 6 6 7


Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено. Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні методичної комісії і затверджуються директором навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться. За результатами оцінювання видається відповідний наказ директора ліцею. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 вересня наступного навчального року.
4. Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.
Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 вересня наступного року.
У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (неатестований(а)).

 

ПІБ учня 04/09 07/09 Тематична І семестр Скоригована ІІ семестр Скоригована Річна
Іванов О.М. 8 8 8 8   9   9
Петров А.К.     н/а н/а 5 7   6
Сидоров М.М.   6 6 6 7 7   7


Річна оцінка коригуванню не підлягає.
5. Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА без зазначення дати.
Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (неатестований(а)).Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений (а)).Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.

 

ПІБ учня 04/07 07/09 Тематична І семестр Скоригована ІІ семестр Скоригована Річна ДПА Апеляційна
Іванов О.М. 8 8 8 8   9   9 7 7
Петров А.К.     н/а н/а 5 7   6 6  
Сидоров М.М.   6 6 6 7 7   7 7  
Куценко О.І. 5   5 5   5   5 зв.  

 

Звіт

про виконання навчальної програми навчальними групами ПТУ №38 смт Голованівськ

за ___________________ місяць 2012 - 2013 навчального року

 

№ п/п № навчальної групи Назва предмета Всього годин 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

 

Викладач ___________________                                                    Заступник директора з НВР ____________________
 

 

 

Нормативно – правові документи можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України за електронною адресою
http://www.mon.gov.ua
Новий сайт освітянам "Ілюстрації для Презентацій"
http://www.osvita.biz

Методичний портал

http://metodportal.net/

Спеціалізований ресурс, призначений для вчителів, співавтором якого може бути кожен з Вас.

Освіта.UА

http://osvita.ua/school/lessons_summary/physics/

Мабуть один з найкращих сайтів для вчителя, вихователя, керівника

Навчальний портал Школа.UA

http://shkola.ua/teacherlesson/index

Розділ порталу «Вчителям» представляє методичну та навчальну літературу для педагогів.

Український освітній портал

http://www.teacher.in.ua/navchalni-predmeti/fizika

Український портал для вчителів та викладачів. Розробки уроків і сценаріїв до свят. Методичні матеріали. Наочність до уроків

Все для вчителя

http://www.koncpekt.org.ua/news.php

На сайт зібрано матеріали на допомогу вчителю-практику. До вашої уваги конспекти уроків та методи інтерактивного навчання.

Записник сучасного вчителя

http://notatka.at.ua/

Сайт для інтерактивних педагогів. Основу сайту становлять ІКТ, в тому числі, презентації з усіх шкільних предметів, конспекти і методичні поради до проведення сучасного продуктивного уроку та матеріали для виховної роботи.

Познайка  

http://poznayko.at.ua/load/28

презентації та анімації до курсу фізики ,математики та астрономії

Останні цікав новинви з усього світу

http://cikavo.com/category/10.html

Фізика на ТСН

http://tsn.ua/tags/фізики

Новини науки і техніки

http://info-svit.org.ua/fizika/

Фізика для вчителів і учнів

http://physics.inmart.ua/

Інститут фізики Національної Академії наук України

http://physic.com.ua/

Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН  України

http://www.bitp.kiev.ua/news.html

Методичний портал .Фізика

http://metodportal.net/taxonomy/term/37

Каталог освітніх сайтів ,ФІЗИКА

http://www.osvita.org.ua/iresource/?cmd=cat&num=4&ctg=22

Методичний сайт вчителів фізики  міста Біла Церква

http://class-fizika.narod.ru/mm10-11.htm

http://physics.nad.ru/physics.htm

Підготовка учнів до екзаменів з фізики

http://www.phizik.cjb.net/

Ядерна фізика та будова сонця

http://www.irnet.ru/olezhka2/prosvet/wnuclear/wnuclear.shtml

http://www.school.edu.ru/catalog.asp

http://class-fizika.narod.ru/astr.htm

http://dovbnja1954.ucoz.ru/index/virtualna_fizika/0-38

http://okhotnik-galina.ucoz.ru/

http://fizika.net.ua/index.php?newsid=819

http://www.youtube.com/user/filonen?blend=11&ob=5&v=7APkz18znsQ&lr=1

Математика 

http://matematika.in.ua/

Сайт для вчителів математики

Форум українських математиків

http://mathforum.at.ua/

Програмове забезпечення, статті, відео фрагменти, розробки уроків.

У світі математики

http://math-teacher.org.ua/category/math-world/

Методичні розробки уроків та позакласних заходів з математики

Історична мозаїка в математиці

http://ist-matemat.at.ua/publ

Сайт розроблено з метою викласти в доступній формі відомості з історії математики.

Математичні олімпіади

http://zaba.ru/

 

Інтернет ресурси для викладачів.

http://mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

www.uk.wikipedia.org

Україномовна версія он-лайн енциклопедія, «Вікіпедія»

osvita.ua

Освіта.UA

http://ostriv.in.ua

Острів знань

http://poznayko.at.ua

П О З Н А Й К О (Мультімедійні презентації)